Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Monthly Archives: Sierpień 2020

DOWOZY  AUTOBUSEM  SZKOLNYM

,, ŻACZEK”  W  DNIU  01. 09.2020 R. ( WTOREK).

 

Wyjazd z Wietrzychowic: 8.45 – Sikorzyce : 8.50 – Miechowice Małe: 8.55 –          – ,, Dziady” : 9.00 – Jadowniki Mokre ( Podborze): 9.05 – Jadowniki Mokre ( Rzadki Las) : 9.10 – Wietrzychowice: 9.20.

 

AUTOBUS  SZKOLNY  DUŻY  W  DNIU  01. 09.2020 R. ( WTOREK).

 

Wyjazd z Wietrzychowic : 8.10 – Pałuszyce: 8.23 – Wola Rogowska: 8.30

 • Demblin: 8.40 – ,, Wyspa”: 8.42 – Miechowice Wielkie: 8.45 – Wietrzychowice: 8.50.

 

W tym dniu wszystkie te dzieci zostaną odwiezione Żaczkiem. Wyjazd o godz. 14.00 poprzez Sikorzyce, Miechowice Małe itd. aż do Woli Rogowskiej.

 

Od dnia 02.09.2020 r., czyli od środy przewozy autobusami będą tak, jak  w poprzednim roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5.2020.PP z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

        WYTYCZNE  DO  PRACY  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO W  WIETRZYCHOWICACH ORAZ  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLA  W  JADOWNIKACH   MOKRYCH  W  ZWIĄZKU  Z  ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2020 / 21 – ZGODNE Z WYTYCZNYMI EPIDEMICZNYMI GIS 

 

ORGANIZACJA  PLACÓWKI ( wytyczne  dla  dyrektora) :

 

 • zgłoszone dzieci przebywają w wyznaczonej dla siebie na stałe sali ;
 • ze względów organizacyjnych musi w przedszkolu funkcjonować sala ,,zbiorcza”, gdzie gromadzą się dzieci przychodzące do przedszkola od godz. 7.30 do 8.30 oraz pozostające od godz. 14.00 do 15.30. Do sali tej przyporządkowane są tylko dwie nauczycielki;
 • przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
 • przy wejściu do przedszkola umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, wszystkie osoby dorosłe są zobligowane go używać
 • pracownicy zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej: maseczki i rękawice, korzystają z nich w razie konieczności;
 • w pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, wszyscy używają ręczników jednorazowych;
 • woda pitna podawana jest dzieciom z dystrybutora w kubeczkach wielokrotnego użycia, po każdym użyciu trafiają one do wyparzarki kuchennej;
 • dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystały będą z istniejących na terenie placów zabaw, sprzęt na tym terenie będzie codziennie dezynfekowany;
 • zapewniony jest sprzęt i środki do utrzymywania placówki w czystości, dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów

w salach i na jadalni;

 • przygotowane zostały procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, pracownicy zostali poinstruowani, jak należy je stosować;
 • odbyło się spotkanie z pracownikami – zwrócono uwagę, aby kładli oni szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych: nauczyciele i inni pracownicy chorzy nie przychodzą do pracy;
 • w miarę możliwości unikać się będzie rotacji nauczycieli;
 • wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – wyposażone jest ono w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący;
 • numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się w łatwo dostępnym miejscu;
 • nauczyciele posiadają numery telefonów i adresy mailowe rodziców celem szybkiej komunikacji z nimi;
 • na stołówce przedszkolnej wprowadzone zostają dodatkowe zasady szczególnej ostrożności , tj. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
 • w ramach bezpiecznego spożywania posiłków organizuje się go w pojedyńczych grupach, stoliki i krzesełka są czyszczone po każdej grupie, naczynia i sztućce są wyparzane.

 

ORGANIZACJA  PRACY  Z  DZIEĆMI ( wytyczne dla nauczyciela):

 

– należy w przystępny sposób wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

– zalecane są pobyty dziecka na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, dopuszcza się wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne ;

-należy zadbać o to, aby z sali usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeśli do zajęć wykorzystywane są przybory gimnastyczne – dopilnować ich dezynfekcji;

– należy wietrzyć salę w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, nawet w trakcie zajęć, prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach;

– w miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci;

– zadbać, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu itd.  Organizacja pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji – przypominanie i dawanie przykładu;

– opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 m.;

– personel opiekujący się dziećmi nie powinien stykać się z personelem kuchennym.

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI ( wytyczne dla rodziców):

– rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i siebie nawzajem – 1,5 metra;

– należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności : osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk ;

– nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

– do przedszkola posyłamy dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ;

– dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe;

– w związku z przenoszeniem się wirusa drogą kropelkową, prosimy pod żadnym pozorem nie przyprowadzać do przedszkola dzieci z katarem, kaszlem lub podejrzeniem podwyższonej temperatury;

– nie pozwalamy zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, plecaków czy zabawek, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym wypadku dziecko nie powinno udostępniać swych zabawek innym, ponadto powinny być one systematycznie prane, czyszczone, dezynfekowane przez rodzica.

– regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem

i nie podawać ręki na powitanie;

– zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania            i kaszlu – dajemy przykład takiego postępowania;

Ponadto :

– po wejściu do przedszkola obowiązkowo dezynfekujemy ręce przygotowanym preparatem do dezynfekcji. Robią to osoby dorosłe.

– dzieci na terenie przedszkola nie noszą maseczek ;

– dzieci powyżej 4 lat, dowożone autobusem  na czas podróży muszą mieć maseczki;

– rodzic wprowadza dziecko do szatni, a po rozebraniu odprowadza go do wskazanego miejsca ( w Wietrzychowicach drzwi na korytarz, w Jadownikach  – bramka wejściowa na piętro) i przekazuje pracownikowi przedszkola. Do tego miejsca też zgłasza się po odbiór dziecka.

 

 

 

Wytyczne obowiązują od dnia 01. 09. 2020 r.

Opracowane zostały w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Ministra Zdrowia.

 

        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5.2020.PP z dnia 28 sierpnia 2020 r.

                                                                                   

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  ZWIĄZKU   Z  POTENCJALNYM  RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  NA TERENIE  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  WIETRZYCHOWICACH  ORAZ  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLA  W  JADOWNIKACH  MOKRYCH.

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 1386, w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 1389, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz.1394, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
 • Wytyczne przeciwepidemiczne głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wytyczne wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374,567 i 1337 ),
 • Statut przedszkola

 

 1. Cel procedury

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się korona wirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

 • Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 1. Działania w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów zakażenia koronawirusem.

 

 1. Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do przestrzegania wytycznych obowiązujących w tym zakresie.
 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem ( gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem)  u dziecka niezwłocznie odizolowują dziecko od reszty grupy, powiadamiają kierownika przedszkola i rodziców dziecka.
 3. Kierownik przedszkola powiadamia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Dyrektor powiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty, najbliższą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i odpowiednie służby medyczne.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub osób z personelu przedszkola, należy daną osobę odizolować w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Dziecku towarzyszy wyznaczony przez kierownika opiekun odpowiednio zabezpieczony przed zakażeniem się.
 5. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej, następnie powiadamia odpowiednie służby sanitarne o podejrzeniu zakażenia. Informuje również placówkę o diagnozie lekarskiej.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych w domu rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania kierownika placówki  o jego zachorowaniu , celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby         i podjęcia odpowiednich działań.
 7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
 8. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.
 9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik placówki został skierowany do szpitala   z podejrzeniem koronawirusa, kierownik przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego , może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 11. Zgoda i opinia, o których mowa w punkcie 10, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 12. Kierownik przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk.
 13. Kierownik przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola. Powrót takiego dziecka do przedszkola będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 15. Rodzice/ opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

 

 1. Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 2. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 3. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych: częste wietrzenie, nawet podczas pobytu dzieci na sali, prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych przy otwartym oknie.
 5. Edukacja dzieci w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym:

 

 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • dokładnego mycia rąk mydłem i ciepła wodą po skorzystaniu z toalety,
 • dokładnego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą przed posiłkami i po posiłkach, po powrocie z placu zabaw, po zajęciach plastycznych itp.
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
 1. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

 1. Działania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu.
  1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby , bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Wydzielone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
  3. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony korona wirusem.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  z lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. W przypadku  potwierdzonego zakażenia  SARS – CoV – 2 na terenie przedszkola należy stosować się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w styczności z osobą podejrzaną  o zakażenie.

 

 • Postanowienia końcowe
  1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada kierownik przedszkola.
  2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
  3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada kierownik przedszkola.
  4. Sposób prezentacji procedury:

– umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola;

– udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i oddziale przedszkola;

– zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią  procedur.

 

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać  kierownik przedszkola         w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW !

 

W związku z tym, że szkoła podstawowa rozpoczyna w dniu 01.09.2020 r. swoje zajęcia w tradycyjny sposób, a msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego będzie o godz. 9.00,  zmianie w tym dniu ulegnie dowóz dzieci do przedszkola.

Godziny dowozów i odwozów podane zostaną w poniedziałek.

Jeśli rodzice dzieci przedszkolnych chcą, aby ich dziecko uczestniczyło we mszy św. na rozpoczęcie roku – zabierają go do kościoła osobiście.

Godziny pracy placówki  pozostają bez zmian., tj.: 7.30 – 15.30 w przedszkolu       i 8.00 – 14.00 w oddziale w Jadownikach Mokrych.

Rodzic / opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola zasłania usta i nos oraz dezynfekuje po wejściu do budynku ręce. Wprowadza dziecko do szatni, pomaga mu się rozebrać i odprowadza go do wyznaczonego miejsca. Za pomocą dzwonka wzywa personel do zabrania dziecka. Podobnie odbywa się odbiór dziecka.

Prosimy o przestrzeganie zasad, z którymi zostaną Państwo na początku zapoznani.

W autobusie dzieci powyżej 4 roku życia obowiązują maseczki.

Zapraszamy!