Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

 

        Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5.2020.PP z dnia 28 sierpnia 2020 r.

                                                                                   

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  ZWIĄZKU   Z  POTENCJALNYM  RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  NA TERENIE  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  WIETRZYCHOWICACH  ORAZ  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLA  W  JADOWNIKACH  MOKRYCH.

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 1386, w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 1389, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz.1394, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
 • Wytyczne przeciwepidemiczne głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja. Wytyczne wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374,567 i 1337 ),
 • Statut przedszkola

 

 1. Cel procedury

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się korona wirusa w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

 

 • Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 1. Działania w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów zakażenia koronawirusem.

 

 1. Zgodnie ze Statutem Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do przestrzegania wytycznych obowiązujących w tym zakresie.
 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem ( gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem)  u dziecka niezwłocznie odizolowują dziecko od reszty grupy, powiadamiają kierownika przedszkola i rodziców dziecka.
 3. Kierownik przedszkola powiadamia dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Dyrektor powiadamia organ prowadzący, kuratorium oświaty, najbliższą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i odpowiednie służby medyczne.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub osób z personelu przedszkola, należy daną osobę odizolować w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Dziecku towarzyszy wyznaczony przez kierownika opiekun odpowiednio zabezpieczony przed zakażeniem się.
 5. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej, następnie powiadamia odpowiednie służby sanitarne o podejrzeniu zakażenia. Informuje również placówkę o diagnozie lekarskiej.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów chorobowych w domu rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania kierownika placówki  o jego zachorowaniu , celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby         i podjęcia odpowiednich działań.
 7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.
 8. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.
 9. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik placówki został skierowany do szpitala   z podejrzeniem koronawirusa, kierownik przedszkola w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego , może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.
 11. Zgoda i opinia, o których mowa w punkcie 10, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 12. Kierownik przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję dotyczącą mycia rąk.
 13. Kierownik przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola. Powrót takiego dziecka do przedszkola będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
 15. Rodzice/ opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

 

 1. Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej
 2. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 3. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych: częste wietrzenie, nawet podczas pobytu dzieci na sali, prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i oddechowych przy otwartym oknie.
 5. Edukacja dzieci w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym:

 

 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),
 • dokładnego mycia rąk mydłem i ciepła wodą po skorzystaniu z toalety,
 • dokładnego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą przed posiłkami i po posiłkach, po powrocie z placu zabaw, po zajęciach plastycznych itp.
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
 1. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

 1. Działania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu.
  1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby , bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  2. Wydzielone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
  3. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony korona wirusem.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie  z lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  5. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. W przypadku  potwierdzonego zakażenia  SARS – CoV – 2 na terenie przedszkola należy stosować się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w styczności z osobą podejrzaną  o zakażenie.

 

 • Postanowienia końcowe
  1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada kierownik przedszkola.
  2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.
  3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada kierownik przedszkola.
  4. Sposób prezentacji procedury:

– umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola;

– udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i oddziale przedszkola;

– zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią  procedur.

 

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać  kierownik przedszkola         w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku.