Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5.2020.PP z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

        WYTYCZNE  DO  PRACY  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO W  WIETRZYCHOWICACH ORAZ  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLA  W  JADOWNIKACH   MOKRYCH  W  ZWIĄZKU  Z  ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2020 / 21 – ZGODNE Z WYTYCZNYMI EPIDEMICZNYMI GIS 

 

ORGANIZACJA  PLACÓWKI ( wytyczne  dla  dyrektora) :

 

 • zgłoszone dzieci przebywają w wyznaczonej dla siebie na stałe sali ;
 • ze względów organizacyjnych musi w przedszkolu funkcjonować sala ,,zbiorcza”, gdzie gromadzą się dzieci przychodzące do przedszkola od godz. 7.30 do 8.30 oraz pozostające od godz. 14.00 do 15.30. Do sali tej przyporządkowane są tylko dwie nauczycielki;
 • przebywanie w placówce osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe);
 • przy wejściu do przedszkola umieszczony zostaje płyn do dezynfekcji rąk, wszystkie osoby dorosłe są zobligowane go używać
 • pracownicy zaopatrzeni zostaną w środki ochrony osobistej: maseczki i rękawice, korzystają z nich w razie konieczności;
 • w pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, wszyscy używają ręczników jednorazowych;
 • woda pitna podawana jest dzieciom z dystrybutora w kubeczkach wielokrotnego użycia, po każdym użyciu trafiają one do wyparzarki kuchennej;
 • dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystały będą z istniejących na terenie placów zabaw, sprzęt na tym terenie będzie codziennie dezynfekowany;
 • zapewniony jest sprzęt i środki do utrzymywania placówki w czystości, dezynfekowane będą powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów

w salach i na jadalni;

 • przygotowane zostały procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia, pracownicy zostali poinstruowani, jak należy je stosować;
 • odbyło się spotkanie z pracownikami – zwrócono uwagę, aby kładli oni szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych: nauczyciele i inni pracownicy chorzy nie przychodzą do pracy;
 • w miarę możliwości unikać się będzie rotacji nauczycieli;
 • wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – wyposażone jest ono w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący;
 • numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się w łatwo dostępnym miejscu;
 • nauczyciele posiadają numery telefonów i adresy mailowe rodziców celem szybkiej komunikacji z nimi;
 • na stołówce przedszkolnej wprowadzone zostają dodatkowe zasady szczególnej ostrożności , tj. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów;
 • w ramach bezpiecznego spożywania posiłków organizuje się go w pojedyńczych grupach, stoliki i krzesełka są czyszczone po każdej grupie, naczynia i sztućce są wyparzane.

 

ORGANIZACJA  PRACY  Z  DZIEĆMI ( wytyczne dla nauczyciela):

 

– należy w przystępny sposób wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

– zalecane są pobyty dziecka na świeżym powietrzu, przy zachowaniu odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola, dopuszcza się wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne ;

-należy zadbać o to, aby z sali usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeśli do zajęć wykorzystywane są przybory gimnastyczne – dopilnować ich dezynfekcji;

– należy wietrzyć salę w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, nawet w trakcie zajęć, prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach;

– w miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci;

– zadbać, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu itd.  Organizacja pokazu właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji – przypominanie i dawanie przykładu;

– opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 m.;

– personel opiekujący się dziećmi nie powinien stykać się z personelem kuchennym.

 

WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI ( wytyczne dla rodziców):

– rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i siebie nawzajem – 1,5 metra;

– należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności : osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk ;

– nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

– do przedszkola posyłamy dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ;

– dzieci do przedszkola przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe;

– w związku z przenoszeniem się wirusa drogą kropelkową, prosimy pod żadnym pozorem nie przyprowadzać do przedszkola dzieci z katarem, kaszlem lub podejrzeniem podwyższonej temperatury;

– nie pozwalamy zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, plecaków czy zabawek, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym wypadku dziecko nie powinno udostępniać swych zabawek innym, ponadto powinny być one systematycznie prane, czyszczone, dezynfekowane przez rodzica.

– regularnie przypominamy dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślamy, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem

i nie podawać ręki na powitanie;

– zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania            i kaszlu – dajemy przykład takiego postępowania;

Ponadto :

– po wejściu do przedszkola obowiązkowo dezynfekujemy ręce przygotowanym preparatem do dezynfekcji. Robią to osoby dorosłe.

– dzieci na terenie przedszkola nie noszą maseczek ;

– dzieci powyżej 4 lat, dowożone autobusem  na czas podróży muszą mieć maseczki;

– rodzic wprowadza dziecko do szatni, a po rozebraniu odprowadza go do wskazanego miejsca ( w Wietrzychowicach drzwi na korytarz, w Jadownikach  – bramka wejściowa na piętro) i przekazuje pracownikowi przedszkola. Do tego miejsca też zgłasza się po odbiór dziecka.

 

 

 

Wytyczne obowiązują od dnia 01. 09. 2020 r.

Opracowane zostały w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Ministra Zdrowia.