Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

Monthly Archives: Lipiec 2021

 

KSZTAŁTOWANIE  KOMPETENCJI  EMOCJONALNO – SPOŁECZNYCH        U DZIECI .

 

 

Kształtowanie kompetencji emocjonalno – społecznych u dzieci odbywa się poprzez świadome i mądre działania  – nauczycieli, dorosłych, rodziców. Dzięki wsparciu dorosłych dzieci nabywają zasoby emocjonalno – społeczne, uczą się ich, rozwijają i kształtują. Świat emocji i relacji powinien być nie tylko przybliżany dziecku, ale także poznawany razem z dzieckiem.

Jako osoby dorosłe pewnie niejednokrotnie odczuwamy trudności ze skoncentrowaniem uwagi, myślenia, energii, nastroju,aby rozpocząć i efektywnie kontynuować swoją pracę. Doświadczaliśmy tego również wcześniej, będąc uczniami. A jednak podejmujemy wysiłek i kończymy zadania. Mamy bowiem świadomość, że taki obowiązek wzięliśmy na siebie, służy on naszym praktycznym interesom, sprzyja osobistemu rozwojowi oraz dobru wspólnemu. Aby przejść od myślenia do działania, od zamiarów do czynów potrzebna jest odpowiednia dojrzałość emocjonalno – społeczna.

Istnieje związek między funkcjonowaniem emocjonalno – społecznym                            a powodzeniem edukacyjnym dziecka. Poznawanie świata i nabywanie nowych umiejętności jest możliwe, jeśli uczeń dysponuje odpowiednim poziomem rozwoju emocjonalno – społecznego, gdy wykazuje odpowiednią dojrzałość emocjonalno – społeczną.

W przypadku podejmowania przez rodziców decyzji o przyspieszeniu bądź też odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku  szkolnego, to głównie obszar dojrzałości społeczno – emocjonalnej dziecka jest poddawany szczegółowej diagnozie w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rodzic zgłaszający się z dzieckiem do poradni najczęściej wskazuje na prawidłowy rozwój poznawczy dziecka, jednak nie do końca ma pewnośc, czy czy osiągnęło już ono emocjonalną gotowość do rozpoczęcia nauki szkolnej. Da się bowiem zauważyć, że przedszkolak ma jeszcze kłopoty z poradzeniem sobie z przegraną                          i niepowodzeniem, z czekaniem na swoją kolej, przyjmowaniem zasad i reguł podczas gier grupowych , umiejętnością chwilowego odraczania swoich potrzeb lub nagrody. Zdarza się, że dziecko nie zawsze wierzy w siebie, unika podejmowania trudniejszych zadań, że nie zawsze radzi sobie z lękiem czy rozstaniem. Może też wyrażać swoje trudne emocje w sposób nagły, często nieakceptowany społecznie

( nie szanując granic drugiej osoby, płacząc, krzycząc, uciekając się np. do rękoczynów).

Jakie kompetencje emocjonalno – społeczne poddaje się ocenie w badaniu psychologicznym? Posługując się przykładem jednej z popularnych skal rozwoju intelektualnego będą to:

* Znajomość i rozpoznawanie emocji – czy dziecko potrafi rozpoznać stan emocjonalny drugiej osoby na podstawie mimiki? Czy dziecko obserwując twarz, minę, zachowanie drugiej osoby, potrafi odgadnąć, kiedy ta osoba jest smutna, zezłoszczona, wesoła, przestraszona, zaskoczona?

* Wiedza na temat sposobów regulowania przykrych emocji – czy dziecko potrafi wskazać, w jaki sposób można się zachować, aby poradzić sobie z trudnymi emocjami, np. gdy się boimy, jesteśmy smutni, gdy się złościmy? Ważne jest, aby dziecko potrafiło w podstawowym zakresie samo poradzić sobie z trudnymi emocjami, nie zaś liczyło na pomoc innej osoby.

* Rozumienie sytuacji społecznych przedstawionych na obrazkach – czy dziecko, będąc obserwatorem jakiegoś zdarzenia, potrafi się domyślić, co się dzieje w danej sytuacji, co robią poszczególne osoby, jak się czują, dlaczego tak się czują, co może stać się potem? Od sposobu rozumienia zdarzenia zależy bowiem właściwa reakcja dziecka w danej sytuacji.

* Znajomość strategii postępowania w sytuacjach problemowych społecznie – czy dziecko wie, jak należy postąpić w sytuacji trudnej, czy wie, co ono może zrobić lub ewentualnie czy wie, do kogo się może zwrócić po pomoc? Czy dziecko będzie zdolne w sytuacji konfliktowej zareagować słownym sprzeciwem lub powstrzymaniem atakującej osoby, czy raczej odeprze ,, atak ‘’ poprzez zachowanie agresywne , w myśl zasady ,, oko za oko’’. Jeśli dziecko dysponuje choćby teoretycznym zasobem dobrych strategii społecznych, zwiększa się prawdopodobieństwo, że w sytuacji konfliktowej zachowa się w taki sposób, żeby zadbać o swój interes, ale równocześnie nie zrobić krzywdy drugiemu dziecku.

 

Pójście do szkoły i podjęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej stawia przed dzieckiem nowe, poważne wyzwania rozwojowe, wśród których duży udział przypada zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Aby jednak podjąć te wyzwania, dziecko potrzebuje nie tylko sprawnego umysłu, ale również odpowiedniego

,,wyposażenia’’ emocjonalno – społecznego.

Dziecko wykazujące odpowiednią dojrzałość emocjonalno – społeczną potrafi zazwyczaj:

– rozpoznawać własne uczucia i potrzeby: jestem wesoły, jestem smutny, jestem zły, boję się…, jestem głodny, chce mi się pić, jestem zmęczony, potrzebuję do toalety, boli mnie brzuch, głowa, chcę coś powiedzieć, chcę się tym pobawić:

– powiedzieć o własnych uczuciach i potrzebach;

– zrozumieć,że każdy człowiek ma swoje uczucia i potrzeby, zazwyczaj odmienne niż jego własne: ja nie jestem zmęczona, ale Ola jest; ja chcę biegać, ale Bartek nie chce; ja lubię tańczyć i śpiewać, ale Ania nie lubi;

– odgadnąć / zrozumieć, jakie są uczucia i potrzeby innego dziecka, na podstawie sytuacji lub komunikatu ze strony drugiego dziecka;

– podjąć określone działanie zmierzające do wyregulowania przykrego stanu emocji czy też poradzenia sobie w sytuacji trudnej, np. konfliktowej;

– powstrzymać się od określonego działania, gdy zrozumie, że obiektywne straty

( szkody) wynikłe dla niego i innych dzieci z realizacji tego działania znacznie przeważają nad subiektywnymi ( jego własnymi) zyskami z niego płynącymi.

 

W jaki sposób rozwijać u dzieci kompetencje emocjonalno – społeczne?

* Mówiąc o emocjach, nie tylko zachowaniu. Mówimy dziecku o tym, jak

się czujemy i dlaczego tak się czujemy.

* Oglądając i czytając książeczki dziecięce, mówimy do dzieci również o tym, jak się czują bohaterowie i dlaczego oraz co mogą zrobić, żeby poradzić sobie z trudnymi uczuciami.

* Podczas zabawy w teatrzyk pamiętamy o nazywaniu emocji bohaterów historyjki. Odgrywamy też takie historyjki, w których przedstawiane są trudne sytuacje, tak, by poprzez identyfikację z bohaterami dzieci poznawały, jak mogą się zachować.

* Przeczytawszy dziecku krótkie opowiadanie, pytamy o to, co dziecko myśli, np. Jak się czuje bohater i dlaczego? W razie potrzeby wyjaśniamy, czasami komentujemy odpowiedź dziecka.

* Pozwalamy dziecku przegrywać podczas gier planszowych  – wszystkich obowiązują te same zasady; nie wprowadzamy niepotrzebnie elementów rywalizacji i wyścigu – liczy się efekt, zabawa, nauka, a nie dominowanie nad innymi.

*Pozwalamy dziecku odczuwać naturalne poczucie braku, frustrację ;

uważnie obserwujemy, jak sobie z nimi  radzi, w razie potrzeby udzielamy dziecku wsparcia ( nie wyręczamy go).

*Prosimy dziecko, aby chwilkę poczekało, w sytuacji, gdy nie możemy od razu spełnić jego prośby.

* Kiedy dziecko nie może sobie z czymś od razu sobie poradzić, zachęcamy je , aby spróbowało po raz drugi ( ewentualnie pomagamy, podpowiadamy – ale nie wyręczamy). Nie krytykujemy niepowodzeń dziecka.

* Unikamy oddawania dziecku wszystkiego na wyłączność, pokazujemy, że trzeba się dzielić.

* Dbamy o własną dojrzałość i świadomość emocjonalną. Troszczymy się o własne relacje społeczne. Szanujemy innych ludzi. Szanujemy dzieci. Stawiamy dzieciom racjonalne wymagania.

O  ZAPOBIEGANIU  TRUDNOŚCIOM  WYCHOWAWCZYM

 

Nie ma jedynej skutecznej metody wychowywania dziecka. Najważniejsze jest, jak wobec niego postępujemy i czy konsekwentnie przestrzegamy zasad, którymi się w życiu kierujemy.

Dobre rady :

  • należy zawsze z uwagą i spokojem wysłuchać tego, co dziecko do nas mówi, pozwoli mu to poczuć się ważnym i akceptowanym, da poczucie bezpieczeństwa;
  • należy unikać częstego wypowiadania negatywnych opinii o dziecku i ocen, krytyka bowiem jest oparta na silnych emocjach i może być powodem utraty przez dziecko poczucia własnej wartości;
  • powinno się mówić do dzieci spokojnym, opanowanym głosem, starać się unikać krzyku – przyczynia się on bowiem do lękliwości, nieśmiałości, wycofywania się , lub odwrotnie : chęci dominowania nad innymi czy też dążenia do rywalizacji ;
  • nie trzeba chronić dzieci przed trudnościami dnia codziennego, porażkami itp., gdyż to ogranicza ich samodzielność, uniemożliwia podejmowanie decyzji, powoduje brak wiary we własne możliwości;
  • należy się powstrzymywać przed wypowiadaniem nieprzychylnych opinii o dziecku przy innych dzieciach lub osobach dorosłych. Gdy dzieci je słyszą to się wstydzą a ich samoocena wyraźnie spada. Często wycofują się, zamykają się w sobie , popadają w konflikty z innymi dziećmi lub utwierdzają się w przekonaniu, że są gorsze ;
  • konieczne jest podziwianie efektów dziecięcego działania i motywowanie do dalszego podejmowania prób rozwiązywania problemu – dziecko wtedy doprowadza pracę do końca i osiąga sukces ;
  • należy wzmacniać dzieci w poczuciu własnej wartości, może to być chwalenie ale nie za wszystko i nie za bylejakość . Chwalenie dziecka przynosi lepsze rezultaty niż ich karanie czy pouczanie ;
  • konieczne jest wspólne ustalanie granic, co wolno a czego nie wolno robić , i sankcji za ich przekroczenie. Należy jednak zadbać, żeby dzieci zrozumiały to co my do nich mówimy, dlatego te komunikaty powinny być krótkie, jednoznaczne i jasno sformułowane. Obydwoje z rodziców muszą być konsekwentni w postępowaniu, bo tylko takie postępowanie jest drogą do wychowawczego sukcesu.