Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

WIZJA

- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną, otwartą n potrzeby dzieci i rodziców
- Praca przedszkola jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój wychowanka, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych,            
   wspomaga możliwości rozwojowe i wrodzony potencjał
- Oferty edukacyjne stanowią warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania postaw dziecka w oparciu o wartości
   moralne
- Dzieci maja możliwość pracy z rówieśnikami oraz samorealizacji w zabawie, twórczości muzycznej, plastycznej teatralnej
- Przestrzegane są prawa dziecka, przeciwdziała się izolacji społecznej i nietolerancji
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
- Przedszkole promuje swe osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku

MISJA
 

Nasze wspólne działania tworzą przedszkole przyjazne dziecku i rodzicom.

Chcemy wykształcić u dziecka poczucie własnej wartości, chcemy pomóc

mu rozwinąć jego zdolności, zainteresowania i talenty.

Pragniemy pokazać prawidłowe postawy moralne. Nauczyć zdrowego stylu życia,

oraz wykształcić u dziecka postawę proekologiczną