Publiczne Przedszkole w Wietrzychowicach

 

STATUT

PRZEDSZKOLA

Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Wietrzychowicach

Przedszkole Publiczne

w Wietrzychowicach

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 • 1

1.Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

1)Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne ONZ.

 

2.Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • przedszkolu, należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne

w Wietrzychowicach;

 • dzieciach, wychowankach- należy rozumieć dzieci uczęszczające

do  Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach   i    Oddziału Przedszkola w Jadownikach Mokrych;

3) rodzicach-należy  przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka;

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną

Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach;

5)Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa

rodziców Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach ;

6) organu prowadzącego  – należy przez to rozumieć Wójta Gminy

Wietrzychowice;

7) organie sprawującym nadzór  – należy przez to rozumieć Małopolskiego

Kuratora Oświaty w Krakowie.

 

Nazwa Przedszkola.

 • 2

1.Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach prowadzone jest przez  Gminę Wietrzychowice  i nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wietrzychowicach

Przedszkole Publiczne w Wietrzychowicach.

2.Funkcjonuje w oparciu o orzeczenie organizacyjne wydane dnia 6 marca 1989 r. przez Urząd Gminy Wietrzychowice- Inspektor Oświaty i Wychowania, uchwałę Rady Gminy z dnia 26 maja 2000r. nr XVI/124/2000) i uchwałę nr XXII/177/2005 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 czerwca 2005r.

3.Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski  Kurator Oświaty w Krakowie .

 

 

 1. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:

„Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Wietrzychowicach

Przedszkole Publiczne

w Wietrzychowicach

Wietrzychowice 190, 33-270 Wietrzychowice”

 

 

Rozdział 2.

Cele i zadania przedszkola

 • 3

1.Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie:

1) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) zapewnia  warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

3) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną,  jeżeli  przedszkole  taką działalność prowadzi.

2.Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka  zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

3.Wynikające z głównego celu zadania realizowane są w ramach obszarów edukacyjnych tworzących  podstawę programową w przedszkolu:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci ; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno-kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;

3)Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swego otoczenia;

5)Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9)Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10)Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,  budzenie zainteresowań technicznych;

11))Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci  wraz  z edukacja matematyczną;

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) Wychowanie rodzinne i patriotyczne;

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

4.W przedszkolu uwzględniony jest chrześcijański system wychowania – prowadzona jest katecheza,

1) w czasie religii opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca religię;

2) nauczanie religii / katecheza / odbywa się w ramach zajęć przedszkolnych  dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie;

3) przedszkole może wprowadzić organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

5.Zadania przedszkola:

1) zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa zmierzającą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;

2) zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu;

3) organizuje prace z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4) dostosowuje treści, metody i  formy pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dzieci;

5) stara się o dofinansowanie przez pomoc społeczną wyżywienia dla dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

6.Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działalność wychowawczą:

1) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

2) pomaga w poznawaniu możliwości rozwojowych dzieci;

3) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców prowadząc działalność „otwartych drzwi”;

4) włącza rodziców do rozwiązywania wychowawczych i organizacyjnych problemów przedszkola;

5) zapoznaje rodziców z treściami programu.

7.Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice lub osoby pisemnie przez nich upoważnione, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice obowiązani są:

 • przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela, wyklucza się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni,

2)  fakt odbioru dziecka z przedszkola zgłosić nauczycielowi.

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w szczególności:

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych;

3) organizowanie zajęć o treściach atrakcyjnych dla dzieci z zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy;

4) stosowanie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb i zainteresowań dzieci;

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu różnorodnych kontaktów społecznych, wyrażania własnych emocji, myśli, wiedzy w płaszczyźnie: ruchowej, werbalnej, muzycznej, plastycznej działalności dziecka;

6) ukazanie piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury tradycji narodowej i regionalnej;

7) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony przyrody ;

8) budowanie aktywnych postaw wobec troski o własny rozwój psychofizyczny i motoryczny.

9.Przedszkole organizuje współpracę z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego, a w szczególności:

1) informuje rodziców o zadaniach wychowawczych, kształcących realizowanych w przedszkolu;

2) informuje rodziców o sukcesach i trudnościach dziecka;

3) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie wydarzeń z udziałem dzieci.

 1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola;

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego pobytu w przedszkolu sprawuje nauczyciel, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dzieckiem może sprawować inny pracownik przedszkola;

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia rozłożenie zajęć zgodnie z przepisami;

3) zapewnia się pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;

4) wyposażenie sal dostosowane jest do dzieci;

 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

1) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą wspomagającą, którą może być – inny pracownik przedszkola, rodzic;

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej, i rekreacyjnej /spacer/ jest nauczyciel;

3) wycieczka  poza Wietrzychowice  odnotowana jest w karcie wycieczki;

3) nauczyciel, wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola, jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;

4) teren ogrodu i placu przedszkolnego jest ogrodzony;

5) przed każdym wejściem do ogrodu przedszkolnego i placu zabaw  teren ma być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez dyrektora;

6) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia,  lub stan  znajdujących się  tam urządzeń może stwarzać  zagrożenie  dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel jest zobowiązany  nie dopuścić do zajęć lub przerwać je.

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu ich  indywidualnych   możliwości psychofizycznych

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne;

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznaniu  i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych;

4) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora;

5) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi;

6) Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z rodzicami;

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: rodziców dziecka, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

8) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:

 1. a) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych  oraz innych o charakterze terapeutycznym;
 2. b) porad i konsultacji;
 3. c) uczniowiobjętemu kształceniem specjalnym dostosowuje sięprogram wychowania przedszkolnego  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych . Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci w formie porad , konsultacji, warsztatów, szkoleń.

10) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem w formie zajęć rozwijających uzdolnienia.

11) (Uchylony)

12) Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady  dla rodziców i nauczycieli  prowadzą:  nauczyciele , wychowawcy  grup, specjaliści.

 1. Nauczyciele i wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci , rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 2. Działania,  o których mowa w pkt. 14, obejmują  obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

15.W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy informuje o tym dyrektora.

16.W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego, społecznego, intelektualnego do chwili podjęcia nauki w szkole.

 1. (Uchylony).
 2. (Uchylony).

 

Rozdział   3

Organy przedszkola

 • 4

1.Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2)  rada pedagogiczna,

3)  rada rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola  powołany jest przez organ prowadzący i wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) kieruje oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny przez działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą;

3) opracowuje  na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

4) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację  o realizacji planu nadzoru  przed zakończeniem każdego roku szkolnego;

5) sprawuje opiekę nad dziećmi i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  pozytywne działania prozdrowotne;

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;

7) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9) dyrektor  zobowiązany jest do odwiedzania  oddziału  przedszkolnego w Jadownikach  Mokrych  w miarę potrzeb;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

11) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć  organizowanych przez przedszkole.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz  pracowników obsługi przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przedszkola, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
 2. W przedszkolu  działa rada pedagogiczna, w skład rady wchodzą: dyrektor przedszkola, nauczyciele pracujący w przedszkolu w Wietrzychowicach i oddziale przedszkola w Jadownikach Mokrych .
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki.
 4. Do kompetencji rady pedagogicznej  należy:

1) podejmowanie  uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów;

2) podejmowanie uchwał w sprawie  skreślania z listy  wychowanków;

3) przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmiany;

4) zatwierdzanie programów pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  odznaczeń, nagród  i innych  wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału  nauczycielom  stałych prac  i zajęć  w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) szczegółowe zasady i tryb pracy  rada pedagogicznej określa  w ustalonym  przez siebie  regulaminie  działalności  rady .

 1. W przedszkolu  działa  rada rodziców, która  jest reprezentacją   rodziców dzieci uczęszczających  do przedszkola.

9a. W oddziale przedszkola w Jadownikach  Mokrych  działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkola w Jadownikach Mokrych.

1) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być   sprzeczny ze statutem  przedszkola;

2) rada rodziców  może występować  do  dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw  przedszkola;

3) uchwala w porozumieniu  z radą pedagogiczną program wychowawczy;

4) opiniuje  projekt planu finansowego ;

5) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł;

6) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ustępie 1.

 1. Koordynatorem współdziałania  poszczególnych organów  jest  dyrektor przedszkola , który zapewnia  każdemu organowi  możliwość swobodnego działania, podejmowania decyzji  w ramach  swoich  kompetencji i umożliwia  bieżącą wymianę  informacji.

11.Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi organami odbywa się poprzez :

1)  organizowanie wspólnych narad;

2)  wpisy w książce zarządzeń narad;

3) pisemne lub telefoniczne zawiadamianie rodziców.

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

13.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

1) zebrania z rodzicami;

2) zajęcia pokazowe;

3) wspólne imprezy;

4) kontakty indywidualne z rodzicami;

5) tablica informacyjna dla rodziców, na której przedstawione są realizowane zadania w poszczególnych grupach i sprawy dotyczące wydarzeń przedszkola;

6) wystawa prac dziecięcych;

7) organizowanie imprez i wycieczek  wspólnych dla dzieci i rodziców.

 1. W przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora lub wicedyrektorów.
 2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora jest odpowiednia liczba oddziałów.
 3. Wicedyrektorzy wspomagają dyrektora przedszkola w kierowaniu gimnazjum zgodnie z ustalonymi przydziałami czynności sporządzonymi przez dyrektora.
 4. Powołania i odwołania z funkcji kierowniczej w gimnazjum dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

 

Rozdział  4.

Organizacja  przedszkola

 • 5

Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 4-6

 • 6
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku od 3 do 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko  w wieku  5 lat  jest obowiązane odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym, obowiązek ten rozpoczyna się  z początkiem roku szkolnego  w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie  powinna  przekraczać 25 osób.
 5. Istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci niepełnosprawnych, wówczas liczba wychowanków powinna wynosić od 15-20, w tym od  3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

Rozdział  4a

Zasady rekrutacji

 • 6a
 1. Przedszkole przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 2. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego i karty zgłoszenia dziecka do przedszkola złożone przez rodziców.
 3. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust.1, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony ustawą. W postępowaniu rekrutacyjnym przewiduje się postępowanie uzupełniające.
 • 6b
 1. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane  dzieci sukcesywnie  w  ciągu roku szkolnego.

 

 

Rozdział  5.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza

 • 7
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową   wychowania przedszkolnego  realizowaną w oparciu o programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli i dopuszczone  do użytku  przez   dyrektora przedszkola .
 2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może również zaproponować program opracowany przez innego autora /autorów/ lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 3. Dopuszczone przez dyrektora programy tworzą przedszkolny zestaw programów na dany rok szkolny.
 4. Godzina trwania zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dzienne, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawy swobodne;

2) co najmniej 1/5 czasu na pobyt na świeżym powietrzu, placu zabaw w ogrodzie;

3) co najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne;

4) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować, przeznaczając je na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne lub inne.

 1. Dzienny czas realizacji podstawy programowej określony jest w harmonogramie  czasu pracy przedszkola.
 2. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi 5-6 lat – około 30 minut;

3) zajęcia dodatkowe realizowane są w czasie przekraczającym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,  finansowane z budżetu organu prowadzącego:

 1. a) religia,
 2. b) zajęcia logopedyczne.

4) W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia.

5) Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i  życie dzieci w czasie trwania tych zajęć.

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Każdy oddział  prowadzi  dziennik zajęć przedszkola,  w tym dokumentację przebiegu pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym  nazwisko i imię  dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania i odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 3. Działalność wychowawcza , dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w sposób planowy.
 4. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej odbywa się  w oddziale z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka .
 5. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu / dzieci 5,6 letnie/ przeprowadza się analizę gotowości do nauki w szkole.
 6. Diagnozę prowadzi się na początku roku szkolnego i w drugim półroczu do kwietnia.

 

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola

 • 9
 1. Przedszkole jest  wielooddziałowe, w tym jeden oddział  zamiejscowy  zlokalizowany w Jadownikach Mokrych .

1) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2..Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole .

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się, w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych  oddziałów;

2) liczbę pracowników, w tym zajmujących kierownicze stanowiska;

3) liczbę i przydział godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli oraz ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

4) ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

5) liczbę i przydział godzin zajęć dodatkowych przyznanych i finansowanych przez organ prowadzący;

6) czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym:

 1. a) czas pracy I oddziału: 8.40-14.10
 2. b) czas pracy II oddziału: 8.00-15.00
 3. c) czas pracy III oddziału : 00-14.00
 4. d) uchylony

4.Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia  ustalony  przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6.Dzienny czas pracy przedszkola wynosi:

1) w oddziale I – 5.5 godziny;

2) w oddziale II – 7 godzin;

3) w oddziale III –  6 godzin;

4) uchylony .

 1. Dyrektor  przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału.

1) W przypadku zmniejszonej liczby dzieci w oddziale w danym dniu dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup w ramach godzin ponadwymiarowych, w celu zmniejszenia kosztów wydatkowanych na realizację godzin ponadwymiarowych.

 1. Dzieci korzystają z posiłków:

1) w Wietrzychowicach – śniadania i obiadu;

2) w oddziale przedszkola – obiadu.

 1. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej zlokalizowanej w Wietrzychowicach,  do oddziału w Jadownikach  przewozi się  posiłki z Wietrzychowic.

 

 

Rozdział 7

Zasady odpłatności

 

 • 10.
 1. Czas na realizację podstawy programowej  wynosi 5 godzin dziennie z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej.
 2. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającym  realizację podstawy programowej  pobierana jest przez organ prowadzący opłata ustalona w wysokości 1.00 zł. za jedną godzinę.

3.Opłata pobierana jest za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

1) odpłatę pobiera się do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

2) wpłaty od rodziców kwituje się na drukach ścisłego zarachowania.

4.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z dwóch  posiłków: śniadania i obiadu. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice:

1) wpłaty od rodziców kwituje się na drukach ścisłego zarachowania.

 1. Organ prowadzący może uprawnić dyrektora do zwolnienia rodzica z całości lub z części opłat.
 2. Dzienną stawkę wyżywienia  ustala dyrektor z radą rodziców i informuje organ prowadzący .

7.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystanie posiłku odliczany w następnym miesiącu.

8.Na początku roku szkolnego rodzice wnoszą składki na ubezpieczenie dziecka, w przypadku odmowy ubezpieczenia dziecka rodzic składa stosowne oświadczenie u dyrektora.

 

Rozdział 8.

Nauczyciele i inni pracownicy

 • 11.

1.W przedszkolu zatrudnieni są:

1) dyrektor;

2) nauczyciele;

3) pracownicy obsługi.

 1. Ilość pracowników ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od liczby dzieci, potrzeb i wymogów  organizacyjnych przedszkola.

3.Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników  określają  odrębne przepisy.

4.Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych, posiadać okresowe badania lekarskie. Każdy pracownik przedszkola odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

5.Wszyscy  pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie  spraw dotyczących wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

6.Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię przedszkola, strzec jego mienia i szanowania dobra społecznego .

 1. Zadania nauczyciela:

1) otaczać troskliwa opieką każdego wychowanka ,

2) zwracać szczególna uwagę  na bezpieczeństwo dzieci w czasie wycieczek  spacerów,

3) dopilnować, aby dzieci nie wchodziły do  innych pomieszczeń: kuchni, zmywalni naczyń

4) wszystkie wyjścia poza teren przedszkola zgłaszać dyrekcji i wpisywać do zeszytu wyjść,

5) dbać o  zabawki i pomoce dydaktyczne stanowiące własność przedszkola,

6) nie może pozostawiać grupy bez opieki, w razie nagłego opuszczenia przez niego dzieci musi zapewnić opiekę  osoby dorosłej/ np. woźnej/ ,

7) współpracować z rodzicami,

8) angażować się w ewaluację wewnętrzną.

 1. Zadania nauczyciela wynikające  z pracy wychowawczo-dydaktycznej :

1) współdziałać  z  rodzicami  w sprawach  wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego i  programu wychowania  przedszkolnego realizowanego w przedszkolu;

2) planować i prowadzić  prace wychowawczo – dydaktyczną, opracowywać miesięczne plany pracy;

3) prowadzić pracę wychowawczo-dydaktyczną  zgodnie z podstawą programową, przyjętymi programami, z uwzględnieniem rocznego planu pracy przedszkola- w powierzonym im oddziale, opartej  na  pełnej znajomości  dziecka;

4) realizować  zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania  dzieci;

5) tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania przez indywidualizację zadań, stosując zasadę stopniowania  trudności;

6) rozwijać sprawność ruchową, wyrabiać przyzwyczajenia  higieniczno-kulturalne z zachowaniem  maksymalnego bezpieczeństwa dziecka,

7) prowadzić  dokumentację  pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) prowadzić dokumentację  pracy wyrównawczej w oparciu o zestawy zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji;

9) doskonalić  kwalifikacje  zawodowe przez udział w konferencjach metodycznych, posiedzeniach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach zewnętrznych,

10) ubiegać się o   awanse zawodowe;

11) jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,  jest zobowiązany do jej analizowania , diagnozowania i samooceny,

12) nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 czerwca 1997 r Kodeks karny /DZ.U .Nr 88, poz.  553 z późn.zm /.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

3) włączania ich w działalność przedszkola ;

4) prowadzenia obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

5) przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 1. Gdy zaistnieje konieczność nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad dzieckiem w czasie dowozu  dzieci do przedszkola i odwozu  z przedszkola. Odpowiada za  jego bezpieczeństwo  od momentu odebrania dziecka  od rodziców z przystanku  autobusowego  do chwili  wprowadzenia go na salę i oddania pod opiekę  wychowawcy oraz od chwili wyjścia ze sali  do momentu odebrania dziecka przez rodziców na przystanku autobusowym.
 2. Nauczyciel odprowadza dzieci na przystanek autobusowy i pomaga wsiadać do szkolnego autobusu. Odpowiada za bezpieczeństwo w drodze z Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach na przystanek autobusowy do momentu oddania pod opiekę opiekuna w autobusie.

12.Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków  rozwoju, ujednolicenia procesu  wychowawczo-dydaktycznego  oraz podwyższenia  poziomu pracy przedszkola.

13.Ustala się zadania pracownikom obsługi:

1) Zadania kucharki:

 1. a) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki, przestrzegać  receptur przygotowywanych posiłków;
 2. b) przyjmować produkty z magazynu, dbać o czystość ich przyrządzania i racjonalne zużycie;
 3. c) codziennie wyparzać naczynia, utrzymywać kuchnię, zmywalnię naczyń stołowych w czystości;
 4. d) brać udział w układaniu jadłospisu;
 5. e) posiadać aktualną książeczkę zdrowia, poddawać się określonym badaniom o stanie zdrowia;
 6. f) przestrzegać zasad tajemnicy służbowej, dbać o kulturę osobistą;
 7. g) dbać o bezpieczeństwo dziecka;
 8. h) przygotowywać i przechowywać  próbki żywnościowe zgodnie  z obowiązującymi przepisami ;
 9. i) przestrzegać zasad: GMP (Dobra praktyka produkcyjna), GHP (Dobra praktyka higieniczna) – systemu HAACP ;
 10. j) wydawać dzieciom posiłki ;
 11. k) utrzymać w czystości jadalnię dla dzieci ;
 12. l) zgłaszać dyrektorowi  usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie  zdrowia i życia;

ł) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora;

2) Zadania i obowiązki intendenta:

 1. a) prowadzić magazyn żywnościowy, zaopatrywać w środki żywności i środki czystości ;
 2. b) sporządzać jadłospisy z kucharką, z uwzględnieniem norm żywnościowych;
 3. c) prowadzić dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi   przepisami ;
 4. d) rozliczać się w GZOSiPP ;
 5. e) przestrzegać kultury osobistej, właściwego stosunku do innych pracowników, tajemnicy służbowej ;
 6. f) przestrzegać zasad GHP (Dobra praktyka produkcyjna), GMP (Dobra praktyka higieniczna) – system HAACP ;
 7. g) dbać o bezpieczeństwo dziecka ;
 8. h)  zabezpieczyć używane środki chemiczne przed  dziećmi ;
 9. i) utrzymać w czystości magazyn, pomieszczenie do obróbki wstępnej w chłodni ;
 10. j) kontrolować temperaturę w lodówkach 2x dziennie;
 11. k) zgłaszać dyrektorowi  usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie  zdrowia i życia

3) Zadania i obowiązki woźnej oddziałowej:

 1. a) utrzymywać w czystości wnętrze przedszkola;
 2. b) pomagać nauczycielce przy ubieraniu dzieci;
 3. c) wykonywać polecenia nauczycieli i dyrektora;
 4. d) dbać o bezpieczeństwo dziecka:
 5. e) zabezpieczyć przed dziećmi środki chemiczne  pobierane do utrzymania czystości;
 6. f) prać firanki i ręczniki;
 7. g) wykonywać drobne naprawy zabawek;
 8. h) dbać o kulturę osobistą;
 9. i) pielęgnować kwiaty,  dbać o ogród przedszkolny;
 10. j) wychodzić z dziećmi na spacery i do ogrodu;
 11. k) pomagać dzieciom małym w czynnościach samoobsługowych i sytuacjach  tego wymagających .

4) Zadania i obowiązki  pomocy kuchennej:

 1. a) pomagać  przy  przygotowaniu posiłków;
 2. b) pomagać  przy wydawaniu posiłków;
 3. c) przestrzegać  receptur przygotowywanych posiłków
 4. d) myć sprzęt kuchenny ;
 5. e) przestrzeganie  zasad GHP (Dobra praktyka produkcyjna), GMP (Dobra praktyka higieniczna) – systemu HAACP;
 6. f) dbać i bezpieczeństwo dzieci;
 7. g) w razie nieobecności kucharki zastępować ją w kuchni ;
 8. h) utrzymać w czystości pomieszczenie kuchni właściwej, zmywalni naczyń stołowych , jadalni dla dzieci.

 

 • 12

1.W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go  wicedyrektor lub inny nauczyciel.
2.uchylony

 

Rozdział  9

Wychowankowie przedszkola

 • 13

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 w §5.

2.Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku  szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż jeden rok ,

1) w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy 8 lat.

3.Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawa  do :

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego  z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej ,

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  poszanowania jego godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania  w procesie  wychowawczo – dydaktycznym,

4) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych  zaspokajania poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,

6) indywidualnego procesu dydaktycznego i własnego tempa rozwoju,

7) aktywnej dyskusji z dziećmi, dorosłymi, wyrażania własnych poglądów, swobodnej wypowiedzi, swobodnego wyrażania myśli

8) pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

9) korzystania z pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej przez dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

10) uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

11) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

 1. Obowiązki dzieci:

1) przestrzegać zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej ,

2) dbać o estetykę i czystość  pomieszczeń, w których przebywa,

3) szanować sprzęt i zabawki  znajdujące się w  przedszkolu,

4) zgłaszać przykre  przypadki, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,

5) nie oddalać się od grupy

6) respektować polecenia nauczycieli i innych pracowników, w szczególności kiedy służą ogólnemu dobru i bezpieczeństwu dzieci.

 1. Zasady rekrutacji do przedszkola określone są w Rozdziale IV §6 w pkt od 5 do 10 .

 

 

 

Rozdział  9

Rodzice

 

 • 14.

1.Do podstawowych obowiązków rodziców  należy:

1) terminowe uiszczanie płatności;

2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

3) w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są  zawiadomić o tym w formie pisemnej z kilkudniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem miesiąca, w którym dziecko nie będzie uczęszczało, w przeciwnym razie obowiązuje ich  odpłatność za dany miesiąc  .

4) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do niezwłocznego odebrania dziecka,

 1. Rodzic ma prawo do:

1)  uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

2) poznania przyczyn, trudności  wychowawczych i osiągnięć dziecka;

3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji  pracy przedszkola;

4) zapoznanie z programami pracy przedszkola .

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie zachowania i profilaktyki, a także w zakresie nauczania swoich dzieci w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

 • 15.

1 Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.Przedszkole gospodaruje składnikami majątkowymi mienia komunalnego przekazanymi przez organ prowadzący.

 1. Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy.
 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda organu prowadzącego.
 • 16

1.Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy

o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan dochodów i wydatków.

3.Przedszkole pokrywa swoje wydatki z budżetu gminy, a pobrane środki finansowe  odprowadza na konto  dochodów budżetu gminy.

4.Obsługą finansowo-księgową przedszkola prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Wietrzychowicach.

5.Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z przepisami działu V ustawy, o której mowa w ust.1.

7.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.Zasady  gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

9.Uchylony.

1)Uchylony.

10.Uchylony

 

 • 17

 

 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Przedszkola jest Rada Pedagogiczna.

 

 1. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. Wzór w załączeniu.

 

 

Uchwała nr………../…………/…………. .

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego

w Wietrzychowicach

z dnia……….

 

w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

 

Na podstawie art. 50. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                                   o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego

statutu szkoły podstawowej i gimnazjum  z dnia 21 maja 2001 roku oraz § 17 Statutu Przedszkola.

 

Rada Pedagogiczna postanawia:

 • 1. Wprowadzić do Statutu Przedszkola Publicznego w Wietrzychowicach zmiany, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Publicznego
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem………………….. .

 

 

 

 

 

Statut szkoły przyjęto uchwałą nr 11-9-2015 Rady Pedagogicznej z dnia 30 września 2015 roku.